polskiEnglish

Na podstawie toczącej się dyskusji, a także pytań, które otrzymujemy od Państwa przygotowaliśmy listę tych najczęściej zadawanych przez Państwa. W opracowaniu odpowiedzi pomogła nam inż. Marta Ługowska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Ochrony Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska w zakresie inżynierii komunalnej.

Pytania dotyczące działalności:

rozwiń/zwiń wszystkie
 • expand/collapse

  Skąd pochodzi firma First Recycling (FR)?

  First Recycling to firma należąca do międzynarodowej grupy IL Recycling, działającej w Szwecji i w Polsce od ponad 60. lat. W Polsce jesteśmy od 1996 roku. Nasza nazwa bezpośrednio nawiązuje do historii – byliśmy pionierami w dziedzinie gospodarowania surowcami wtórnymi w Warszawie.

 • expand/collapse

  Od kiedy FR prowadzi działalność na Targówku?

  Działalność na Targówku prowadzimy od 8 lat.

 • expand/collapse

  Dlaczego FR inwestuje w nowe przedsięwzięcie?

  Konieczność zmian i inwestowania w coraz to lepsze technologie podyktowana jest nie tylko potrzebą rozwoju i różnicowania działalności oraz reakcją na zmieniające się potrzeby klientów. Ponadto, uwarunkowania prawne dodatkowo zwiększają wymagania oraz nakładają nowe obowiązki dotyczące procesów zbierania i przetwarzania surowców wtórnych w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne, zgodnie z zasadą powtórnego wykorzystywania tego, co uznaje się już za zbędne czy zużyte.

 • expand/collapse

  Na czym polega obecna działalność FR?

  Obecnie główna działalność First Recycling polega na transportowaniu i zbieraniu surowców wtórnych wśród których są odpady inne niż niebezpieczne (np. papier, folia, drewno) oraz odpady niebezpieczne (np. laptopy, komórki). Zajmujemy się także odzyskiem odpadów z papieru i tworzyw sztucznych, gromadzonych selektywnie w miejscu ich wytwarzania. Proces odzysku polega na segregacji zmieszanych odpadów surowcowych i wysyłce do docelowych zakładów produkcyjnych; oferujemy także usługę niszczenia dokumentów oraz innych nośników danych.

 • expand/collapse

  W jakim kierunku firma będzie rozszerzać działalność?

  Nasza długofalowa strategia przewiduje rozwój w kierunku przywracania społeczeństwu rzeczy, które na pewnym etapie uznano za niepotrzebne, zepsute czy zużyte, czyli przygotowanie odpadów do powtórnego wykorzystania w formie wsadu do dalszej produkcji, półproduktu (makulatura) albo w formie paliwa stałego wykorzystywanego przez zakłady przemysłowe. Chcemy więc eliminować z naszego otoczenia  jak największą ilość odpadów, współuczestnicząc w ponownym ich wykorzystaniu, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.  Wiąże się to ze zbieraniem tych odpadów i ich odzyskiem lub wysyłaniem do odbiorców, którzy taki odzysk lub recykling zapewniają.
  W tym duchu w przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć procesy odzysku między innymi o demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i wysyłkę  uzyskanych części składowych do dalszego wykorzystania. Ponadto planujemy zakup instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

 • expand/collapse

  Co mają Państwo na myśli, mówiąc o „zielonym zakładzie”?

  Zielony zakład to urzeczywistnienie naszej idei społecznej odpowiedzialności firmy za przyjazne mieszkańcom i pracownikom otoczenie, spełniające standardy zakładu przyjaznego środowisku; miejsce bezpieczne i potrzebne, bo zaspokające podstawowe potrzeby mieszkańców egzystowania w czystym otoczeniu. Otaczające nas rzeczy w każdej chwili mogą stać się nam zbędne i pozbyć będziemy chcieli się ich pozbyć. My w tym pomagamy przygotowując je do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z przyjętymi standardami. Standardy te muszą być oparte o najlepszą dostępną technikę i gwarantować bezpieczeństwo procesów technologicznych. Zielony zakład to także idea rewitalizacji zakładu oraz troska o właściwe zagospodarowanie zieleni i estetyzację całego otoczenia.

 • expand/collapse

  Jakie korzyści wynikają z działalności First Recycling?

  Mądre gospodarowanie odpadami i zmniejszenie ich ilości jest jednym z priorytetów wobec współczesnej globalnej konsumpcji. Oznacza to poddanie, możliwie jak największej ich ilości, procesom, które pozwolą na ich przygotowanie do ponownego użycia, recykling albo inne procesy odzysku. Ustawodawstwo nakłada na przedsiębiorców, a teraz i gminy, uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Wszystko po to, aby ulżyć zaśmieconemu środowisku naturalnemu. My taki odzysk zapewniamy, a w szerszym zakresie chcemy zapewnić w przyszłości. Przyczyniamy się do tego, że tych odpadów jest mniej na ulicach, skwerach czy w lasach. Dzięki temu odpady zamiast trafiać na składowisko stają się elementem gospodarki eco. Produkcja paliwa alternatywnego pozwala na zmniejszenie używania surowców naturalnych np. węgla, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto nasza lokalizacja realizuje unijną zasadę bliskości w myśl której odpady winny być w pierwszej kolejności poddawane przetwarzaniu w miejscu (mieście) ich powstawania, co staramy się czynić.

 • expand/collapse

  Co obejmuje planowana inwestycja?

  W ramach rozwoju zielonego zakładu First Recycling planuje przedsięwzięcie polegające na poszerzeniu swojej działalności o  przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (polegającego wyłącznie na demontażu tego sprzętu i jego dalszej wysyłce do odzysku/recyklingu, zakup instalacji do produkcji paliwa alternatywnego oraz kontynuowanie dotychczasowych procesów zbierania i przetwarzania (odzysku).

 • expand/collapse

  Czym są odpady niebezpieczne?

  Jako odpady niebezpieczne określa się odpady, których nieprawidłowa segregacja oraz utylizacja, może doprowadzić do trwałego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W ten sposób klasyfikowane jest wiele niepotrzebnych rzeczy, z naszego otocznia np. laptopy, telefony komórkowe, lodówki.

 • expand/collapse

  W jaki sposób firma będzie przetwarzać odpady niebezpieczne?

  Proces przetwarzania odpadów zgodnie z przepisami oznacza odzysk lub unieszkodliwienie. First Recycling zajmuje się obecnie odzyskiem odpadów innych niż niebezpiecznie – nie tylko w Szwecji, ale także w innych miastach Polski. W ramach rozwoju będziemy dodatkowo zajmować się odzyskiem odpadów w postaci demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz produkcją paliw alternatywnych.
  Należy zaznaczyć, że część odpadów zużytego sprzętu klasyfikowana jest jako odpad niebezpieczny pomimo, że na co dzień mamy styczność z takimi przedmiotami. Odzysk tego typu odpadów polega na  ręcznym demontażu sprzętu na poszczególne frakcje. Najpierw oddzielane są elementy niebezpieczne dla środowiska, jak akumulatorki i baterie, kondensatory, wkłady do drukarek, żarówki (i inne źródła światła), luminofory, przełączniki rtęciowe, pianki izolacyjne itp. Następnie oddziela się inne materiały: tworzywa, kable, szkło, gumę,  styropian, wszelkie części zawierające domieszki metali nieżelaznych (aluminium, miedź, cynk) oraz metali szlachetnych (złoto, srebro, palat). Poszczególne elementy wymontowane ze sprzętu trafiają do poszczególnych, opisanych i szczelnie zamykanych pojemników. Wszystkie elementy dostarczane są następnie do docelowych zakładów do dalszego przetworzenia.
  Przykładowo: przetworzenie lodówki polega na usunięciu kabla elektrycznego, elementów wyposażenia (półki), obudowy,   panelu sterującego, sprężarki i pianki izolacyjnej. Wszystkie te elementy gromadzone są selektywnie, a następnie przekazywane do odpowiednich podmiotów celem ponownego wykorzystania.
  Z kolei paliwo alternatywne powstawać będzie ze stałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przy czym odpady niebezpieczne będą stanowiły ok. 30%. Odpady do produkcji paliwa cechują się wysoką kalorycznością (np. tworzywa sztuczne, guma, tekstylia, drewno, sorbenty). Proces prowadzony będzie w zamkniętej hali magazynowej,  w specjalistycznej instalacji. Przetworzenie polegać będzie na rozdrobieniu odpadów do frakcji 35mm. Rozdrobniony odpad kierowany jest do zamykanego kontenera, a następnie w takiej postaci przekazywany do cementowni.

 • expand/collapse

  Na czym polegać będzie demontaż?

  W przypadku procesu demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, elementy zawierające np. rtęć czy inne substancje uznane za niebezpieczne są w całości wymontowywane i w takiej postaci w sposób bezpieczny, w zamkniętych kontenerach dostarczane bez zbędnej zwłoki do docelowych zakładów. Całe elementy np. procesory nie będą na miejscu przetwarzane, a sam proces demontażu zużytego sprzętu odbywa się w pomieszczeniach niedostępnych dla osób postronnych w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracowników pracujących przy demontażu. Polityka zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom jest priorytetem w każdym przejawie działalności firmy.
  Każdy proces związany z odpadami niebezpiecznymi, ze względu na ich właściwości jest prowadzony z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa dla ludzi oraz środowiska. Procedury z tym związane są rygorystycznie przestrzegane.

 • expand/collapse

  Co to jest paliwo alternatywne?

  Paliwo alternatywne uzyskiwane z odpadów jest to nowy pomysł na zagospodarowanie odpadów i uzyskania z niepotrzebnych i zużytych już surowców tak potrzebnej ludziom energii. Jest to eko energia uzyskiwania w  procesie rozdrobnienia surowców posiadających wymaganą wysoką kaloryczność  i  odpowiednio pomieszanych,  takich jak: odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, zużyte opony, odzież, tekstylia.  Takie paliwo wykorzystywane jest następnie przez zakłady cementowe jako alternatywne źródło energii oraz zamiennik paliwa naturalnego. Stosowanie paliw alternatywnych niesie ze sobą liczne korzyści dla środowiska i społeczeństwa bo  pozwala zaoszczędzić nieodnawialne surowce naturalne zredukować znacznie ilość odpadów, które w innym wypadku znalazłby się na składowisku lub musiałyby być unieszkodliwione w inny sposób oraz zaoszczędzić na inwestycjach takich jak składowiska odpadów czy spalarnie. Paliwa alternatywne są także tańsze od paliw konwencjonalnych, więc stosowanie ich pozwala firmom na pozyskanie środków na nowe inwestycje, miejsca pracy oraz modernizację. Paliwa z odpadów od lat stosowane są w branży cementowej, ponieważ ich spalanie w cementowniach jest także bezpieczną metodą utylizacji odpadów, przyjazną dla środowiska i opłacalną dla zakładów i społeczeństwa.

 • expand/collapse

  Jak produkuje się paliwo alternatywne?

  Paliwo alternatywne, inaczej zwane ekologicznym, jest wytwarzane przez rozdrobnienie do granulacji 0÷70 mm lub 0÷40 mm odpadów nieprzetwarzalnych i nie nadających się do dalszego wykorzystania takich jak: papiery, tektury, folie, szmaty, tekstylia, kora, opakowania plastikowe, taśmy, kable, czyściwo, odpady  przemysłu gumowego, zużyte opony itp. Odpady te mogą być zabrudzone. Do tego procesu wykorzystywane są także odrzuty z bieżących procesów zbierania, odzysku czy demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zrezygnowaliśmy z produkcji paliwa alternatywnego na bazie odpadów płynnych. Nie ukrywamy, że do produkcji paliwa będą przyjmowane także odpady niebezpieczne. Jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – specjalistycznej instalacji, proces ten będzie całkowicie bezpieczny dla środowiska. Odpady będą podawane podajnikiem taśmowym do instalacji, w której będzie następować rozdrobnienie surowców do wielkości 35 mm. Rozdrobniony odpad będzie przekazywany do separatora magnetycznego, gdzie nastąpi wydzielenie odpadów metalowych. Odpady metalowe będą trafiały do oddzielnego pojemnika, natomiast pozostały odpad, czyli paliwo alternatywne, będzie kierowany do prasokontenera, w którym ulegnie sprasowaniu. Magazynowanie gotowego paliwa będzie się odbywać w kontenerach zabezpieczonych siatką lub plandeką, ustawionych w zadaszonym boksie magazynowym o nieprzepuszczalnym podłożu. Wytworzone paliwo będzie transportowane do zakładów cementowych. Tam wykorzystywane jest w procesie odzysku energii. Produkcja paliwa alternatywnego to czysta technologia przyczyniająca się do ochrony powietrza, gleby oraz wód  oraz ograniczająca zużycia paliw naturalnych. Takie technologie to przyszłość bo zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009r. nr 2009/28/WE docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w roku 2020 będzie musiał być na poziomie 15%.

 • expand/collapse

  Czy produkowane przez Was paliwo alternatywne grozi wybuchem?

  Nie. Paliwo alternatywne samo w sobie nie ma właściwości wybuchowych. Paliwo o takich właściwościach nie może być stosowane, gdyż oznaczałoby to zniszczenie pieca, w którym spalane jest paliwo.
  Paliwo będzie produkowane przy użyciu najnowszych technologii – specjalnych instalacji, których stan będzie regularnie sprawdzany. Ponadto, sam proces produkcji jest obwarowany wieloma restrykcjami, naszych pracowników obowiązują też standardy i przepisy BHP. Te wszystkie działania zapewniają jak najwyższe bezpieczeństwo produkcji. W naszej firmie szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów BHP, oprócz standardowych przepisów wprowadziliśmy także dodatkowe procedury. Zrezygnowaliśmy z produkcji  paliwa alternatywnego na bazie odpadów płynnych. Nie ukrywamy, że do produkcji paliwa alternatywnego będą przyjmowane także odpady niebezpieczne (każdorazowo nie więcej niż do 30% wsadu). Jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i specjalistycznej instalacji proces będzie całkowicie bezpieczny dla środowiska.

 • expand/collapse

  W jaki sposób teren będzie zabezpieczony przy produkcji paliwa alternatywnego?

  Firma dba o standardy bezpieczeństwa, których stan jest ciągle monitorowany. Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego będzie umieszczona wewnątrz budynku bez dostępu dla osób postronnych. Zakład jest ogrodzony i odpowiednio strzeżony (całodobowa ochrona). Teren zewnętrzny oraz pomieszczenia są monitorowane , a pracownicy odpowiednio przeszkoleni.
  W naszej firmie szczególny nacisk kładziony jest na prewencję  oraz restrykcyjne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ; oprócz standardowych przepisów wprowadziliśmy także dodatkowe procedury.

 • expand/collapse

  W jaki sposób substancje niebezpieczne będą magazynowane?

  Dla każdego typu surowców mamy przewidziane odpowiednie sposoby magazynowania stanowiące gwarancje bezpieczeństwa dla środowiska. Odpady takie jak niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń, czy różnego rodzaju baterie i akumulatory będą magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wydzielonym i specjalnie oznakowanym miejscu wewnątrz hali, na utwardzonym podłożu. Hala posiada możliwość zamknięcia. Odpady płynne znajdują się zawsze w zamykanych i szczelnych beczkach, nigdy nie są przelewane do większych zbiorników. Dlatego możliwość rozlania jest ograniczona do minimum. Miejsce magazynowania odpadów będzie dodatkowo wyposażone w podręczny sprzęt do neutralizowania ewentualnych wycieków (np. sorbenty). Odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane specjalistycznym firmom celem odzysku bądź unieszkodliwienia.

 • expand/collapse

  W jaki sposób odpady niebezpieczne będą transportowane?

  Odpady będą przewożone przez samochody spełniające wymagania dla transportu odpadów niebezpiecznych. Odpady znajdują się
  w specjalistycznych pojemnikach, beczkach i kontenerach. Pojemniki te są
  w samochodzie zabezpieczone przed przemieszczaniem, rozsypaniem
  i rozlaniem. Procedury te stanowią gwarancję bezpieczeństwa – nie ma możliwości, aby podczas transportu część ładunku wypadła z pojazdu.

 • expand/collapse

  Na czym polegać będzie przetwarzanie zużytego sprzętu elektronicznego?

  Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie polegać wyłącznie na demontażu tego sprzętu i jego dalszej wysyłce do specjalistycznych firm celem dalszego wykorzystania.

 • expand/collapse

  Czy działalność zakładu grozi zanieczyszczeniem wód gruntowych?

  Nie. Do naszych procesów gospodarowania odpadami  nie wykorzystujemy wody. Surowce w postaci stałej są magazynowane wyłącznie na utwardzonym gruncie nie pozwalającym na przenikanie. Odpady płynne nie są przetwarzane, a ich ewentualne magazynowane może mieć miejsce wyłącznie w szczelnych kontenerach, beczkach, znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych. Nie występują żadne procesy przelewania. Procesy związane z odzyskiem surowców wtórnych także są prowadzone wewnątrz budynków. Woda na cele bytowo – socjalne jest  pobierana z sieci miejskiej. Ścieki socjalno-bytowe są odprowadzane do dwóch szczelnych zbiorników. Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane do zbiornika na deszczówkę.

 • expand/collapse

  Jakie technologie do przetwarzania surowców zostaną zastosowane?

  Jeśli chodzi o produkcję paliwa alternatywnego zostanie zastosowana nowoczesna instalacja, dzięki której proces będzie całkowicie bezpieczny dla środowiska. Zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny będzie z kolei poddawany ręcznemu rozdzielaniu na poszczególne frakcje przy pomocy narzędzi i elektronarzędzi. Następnie będą one wysyłane do specjalistycznych zakładów docelowych. Przetwarzanie surowców drewnianych będzie polegało na rozdrobnieniu ich w urządzeniu rozdrabniającym (młynku), w wyniku tego procesu powstaną zrębki, które także służą jako paliwo np. w cegielniach.

 • expand/collapse

  W jaki sposób magazynowane będą elementy zawierające rtęć? Czy będzie to niebezpieczne? Skąd będą pochodzić i w jaki sposób będą przetwarzane?

  Rtęć znajdująca się w termometrach, lampach rtęciowych, świetlówkach, bateriach zawierających rtęć otrzymujemy z przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych wymieniających oświetlenie, placówek handlowych i klientów indywidualnych. Surowce magazynowane są w sposób bezpieczny w hali, na utwardzonym podłożu, w specjalistycznych pojemnikach zapobiegających stłuczeniu (termometry, lampy, świetlówki), w zamykanym pojemniku
  z tworzywa (baterie rtęciowe).  Odpad przekazywany jest do specjalistycznych zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów zawierających rtęć. Odpady są zabezpieczone także podczas transportu, nie ma możliwości, by coś wydostało się na zewnątrz.

 • expand/collapse

  W jaki sposób magazynowane będą elementy zawierające PCB? Czy będzie to bezpieczne? Skąd będą pochodzić i w jaki sposób będą przetwarzane?

  PCB znajdująca się w przepracowanych olejach, płynach chłodniczych, zużytych transformatorach i urządzeniach zawierających PCB otrzymywana jest z zakładów produkcyjnych, stacji benzynowych, zakładów demontażu pojazdów i klientów indywidualnych. Surowce magazynowane są w sposób bezpieczny w hali na utwardzonym podłożu w szczelnych pojemnikach lub beczkach. Ewentualne awaryjne rozlanie się odpadów płynnych neutralizowane jest przy pomocy specjalistycznych środków. Dodatkowo odpady płynne (np. w postaci rozpuszczalników, olejów) nie są przelewane i są magazynowane wyłącznie w zamykanych i szczelnych beczkach. Odpady są odpowiednio zabezpieczone także podczas transportu. W miarę możliwości odpady takie kierowane są bezpośrednio do docelowego odbiorcy bez magazynowania na terenie zakładu. Firma w żaden sposób nie przetwarza odpadów z zawartością PCB. Odpad taki zawsze przekazywany jest do specjalistycznych zakładów, które oddzielają PCB od odpadu i poddają je dalszemu przetworzeniu (samo PCB nie może być odzyskiwane,  a wyłącznie unieszkodliwiane w spalarni).

 • expand/collapse

  W jaki sposób magazynowane będą elementy zawierające freony? Czy będzie to bezpieczne? Skąd będą pochodzić i w jaki sposób będą przetwarzane?

  Freony  znajdujące się w zużytych lodówkach i klimatyzatorach otrzymywane są od zakładów produkcyjnych, sklepów RTV AGD i innych,
  a także od klientów indywidualnych. Zużyte urządzenia magazynowane są
  w sposób bezpieczny w hali magazynowej w pojemnikach siatkowych lub
  w zamykanych kontenerach. Zbiorniki z freonem nie będą demontowane, tylko w całości przekazywane do firm posiadających instalacje do odsysania freonu. Odpady są zabezpieczone także podczas transportu, nie ma możliwości, by coś wydostało się na zewnątrz.

 • expand/collapse

  W jaki sposób magazynowane będą rozpuszczalniki? Czy będzie to bezpieczne? Skąd będą pochodzić i w jaki sposób będą przetwarzane?

  Rozpuszczalniki otrzymywane są głównie z drukarni i zakładów poligraficznych. Magazynowane są w sposób bezpieczny w hali magazynowej na utwardzonym podłożu w zamykanych beczkach. Ewentualne awaryjne rozlanie się odpadów płynnych neutralizowane jest przy pomocy specjalistycznych środków . Odpad przekazywany jest do odzysku (np. do regeneracji). Dodatkowo odpady płynne (np. w postaci rozpuszczalników, olejów) nie są przelewane ani mieszane ,  zawsze magazynowane są  w zamykanych i szczelnych beczkach. Odpady są zabezpieczone także podczas transportu. Przyjeżdżają, są magazynowane i przekazywane dalej w niezmienionej postaci, nie ma możliwości, by coś wydostało się na zewnątrz. W miarę możliwości odpady takie kierowane są bezpośrednio do docelowgo odbiorcy bez magazynowania na terenie zakładu.

 • expand/collapse

  W jaki sposób magazynowane będą zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne? Czy będzie to bezpieczne? Skąd będą pochodzić i w jaki sposób będą przetwarzane?

  Zużyte sorbenty w postaci szmat, ubrań roboczych, ścierek zanieczyszczonych rozpuszczalnikami, olejami, farbami otrzymywane są z zakładów przemysłowych i poligraficznych oraz z drukarni. Magazynowanie są w sposób bezpieczny w hali magazynowej na utwardzonym podłożu w szczelnych pojemnikach. Przetwarzane będą na paliwo alternatywne w urządzeniu rozdrabniającym, które następnie będzie przekazywane do cementowni. Odpady są zabezpieczone także podczas transportu, nie ma możliwości, by coś wydostało się na zewnątrz. W miarę możliwości odpady takie kierowane są bezpośrednio do docelowego odbiorcy bez magazynowania na terenie zakładu.

 • expand/collapse

  W jaki sposób magazynowane będą substancje zawierające związki chlorowcoorganiczne? Czy będzie to bezpieczne? Skąd będą pochodzić i w jaki sposób będą przetwarzane?

  Substancje zawierające związki chlorowcoorganiczne zawarte są głównie w przepracowanych olejach. Otrzymywane są od zakładów produkcyjnych, drukarni, zakładów poligraficznych. Magazynowane są w sposób bezpieczny w hali magazynowej na utwardzonym podłożu w zamykanych beczkach. Ewentualne awaryjne rozlanie się odpadów płynnych neutralizowane jest przy pomocy specjalistycznych środków. Odpad przekazywany jest do recyklingu (np. regeneracja). Dodatkowo odpady płynne (np. w postaci rozpuszczalników, olejów) nie są przelewane ani mieszane; ponadto zawsze są magazynowane w zamykanych i szczelnych beczkach. Odpady są zabezpieczone także podczas transportu. Takie odpady przyjeżdżają, są magazynowane oraz przekazywane dalej w niezmienionej postaci i nie ma możliwości, by coś wydostało się na zewnątrz. W miarę możliwości odpady takie kierowane są bezpośrednio do docelowego odbiorcy bez magazynowania na terenie zakładu.

 • expand/collapse

  W jaki sposób First Recycling zamierza zmniejszyć uciążliwość przejazdu samochodów ciężarowych w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji?

  Działalność zakładu nie jest i nie będzie uciążliwa. Zakład funkcjonuje od 8 lat w tej lokalizacji i nie przekracza norm hasłowych. Wykonane obliczenia oraz kontrole w tym zakresie pokazały, że żadne normy hałasowe nie są przekroczone. Także planowane rozszerzenie działalności o demontaż i odzysk nie będzie tych parametrów pogarszać a ewentualna uciążliwość będzie ograniczona do własnej działki. W związku z tym nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych, mających na celu zmniejszenie poziomu hałasu.

 • expand/collapse

  Jakie samochody będą dostarczać/odbierać odpady?

  W naszej działalności wykorzystujemy bardzo różne pojazdy specjalistyczne do zbierania odpadów oraz samochody z funkcją kompaktowania i bez takiej funkcji. Odpady do niszczenia dokumentów są przewożone w specjalnie do tego przystosowanym pojeździe gwarantującym ich bezpieczeństwo. Nasi pracownicy to doświadczeni kierowcy z wieloletnim stażem.

 • expand/collapse

  Czy działalność będzie uciążliwa, zwłaszcza jeśli chodzi o brzydkie zapachy, robactwo oraz szczury?

  Nie, surowce wtórne, których zbieraniem i odzyskiem zajmuje się First Recycling, czyli między innymi makulatura czy sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, nie generują tego typu uciążliwości. Ponadto czas ich magazynowania jest bardzo krótki.

 • expand/collapse

  Czy środowisko zostanie skażone toksynami?

  Nie. By zapobiec jakiemukolwiek oddziaływaniu gromadzonych surowców na środowisko zostały przyjęte specjalne i dopasowane do każdego typu surowca, sposoby magazynowania, zabezpieczając tym samym środowisko naturalne.

 • expand/collapse

  Jakie samochody będą dostarczały/zabierały odpady?

  W zakresie surowców papierowych zaopatrujemy głównie papiernie w Polsce i w Niemczech. W każdym wypadku transport do zakładu docelowego odbywa się transportem najmowanym, odpowiednim co do zakresu i rodzaju przewożonego surowca .
  Pytania dotyczące środowiska

 • expand/collapse

  Czy rozwiewane śmieci nie zagrażają ptakom oraz roślinności w okolicznych lasach?

  Nie. Dokładamy wszelkich starań, by takie problemy nie występowały. Z naszą działalnością ograniczamy się do naszego terenu. Ogrodziliśmy go wysokim płotem oraz stosujemy wysokie siatki chroniące przed rozwiewaniem. Wszystkie surowce są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto stosujemy inne rozwiązania, które chronią przed wiatrem surowce takie jak papier.

 • expand/collapse

  Czy zbierane odpady będą miały wpływ na zdrowie mieszkańców?

  Zbierane surowce wtórne nie będą miały wpływu na zdrowie mieszkańców.

biuro@firstrecycling.pl